[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักศึกษาภาคปกติ
นักศิกษาภาคพิเศษ
รายละเอียดของรายวิชา
คู่มือนักศึกษา 2559
วิธีขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระบบบริการข้อมูล
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF

Link ResearchWarning: include(modules/block/a6.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in G:\AppServ\www\2011\includes\function.in.php on line 633

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'modules/block/a6.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in G:\AppServ\www\2011\includes\function.in.php on line 633
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
วิจัยในชั้นเรียน 2557
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
วิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้
วิจัยทุนอุดหนุน(งบแผ่นดิน)2559
วิจัยทุน(เครือข่ายวิจัยภาคกลาง

  

  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 232
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------

 

หลักการและเหตุผล

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

         การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ขึ้นในวันที่  15-16 กุมภาพันธ์ 2561  โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ

          2. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

 

เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน  

         เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 40 เรื่อง

         2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 40 เรื่อง

         3. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

          วัน 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

 

สถานที่ 

         ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 90 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 27 / ต.ค. / 2560
      ประชุมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 28 / ก.ย. / 2560
      วจก.จัดการประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า ประจำปี 2560 28 / ก.ย. / 2560
      การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 26 / ก.ย. / 2560
      ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่9/2560 14 / ก.ย. / 2560ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.036-421448
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0